بلاگ حسین غضنفری

تنها خیر موجود آگاهی و تنها شر موجود جهل است (سقراط)